Beleidsplan Stichting HungerNdThirst 2017 – 2018

WAAROM STICHTING HUNGERNDTHIRST

Kanker
In 2017 kregen volgens de meest recente schatting van IKNL 110.000 mensen kanker, een stijging van zeker 1% ten op zichte van een jaar eerder. (Bron: IKNL) De diagnose ‘kanker’ verandert alles: het beïnvloedt je relatie met familie en vrienden, je zelfbeeld en eigenwaarde en hoe je in het leven staat. Dit alles kan een gevoel van eenzaamheid veroorzaken. Als je iemand hebt die hetzelfde heeft meegemaakt of nog meemaakt, iemand met wie je kunt praten en die meteen snapt wat je bedoelt, dan geeft dit een enorme ondersteuning. Het geeft een prettig, niet-veroordelende en vertrouwd gevoel. Stichting HungerNdThirst voorziet in gratis één-op-één sociale, praktische en mentale ondersteuning via een unieke matching systeem met een buddy, aan (ex)kankerpatiënten en mantelzorgers.

Kanker en Smaakverstoring
Bij 55 – 75% van de patiënten met kanker komen smaak- en reukverandering voor, en vervalt de sensatie van een aangename smaak en reuk en daardoor het plezier in eten, Deze veranderingen kunnen een tijdelijk karakter hebben, maar ook lang voortduren en soms permanent zijn. Smaakstoornissen die bij kanker kunnen voorkomen zijn:

 • Ageusie: de onmogelijkheid om smaken te herkennen en totaal smaakverlies
 • Hypogeusie: een verminderde smaak
 • Dysgeusie: een aandoening waarbij een fout, zout, ranzig of metaalachtige smaak sensatie al blijven bestaan in de mond

Stichting HungerNdThirst en de afdeling Humane Voeding van Wageningen University hebben onderzoek gedaan naar reuk- en smaakveranderingen bij kankerpatiënten en de invloed hiervan op eetgedrag. De resultaten van dit onderzoek zijn hier te lezen.  Naar aanleiding van het onderzoek werden vier factsheets opgesteld: voor artsen, verpleegkundigen, diëtisten en de patiënt zelf. Deze factsheets bevatten informatie over reuk- en smaakveranderingen en praktisch tips en adviezen.

Chronische ziekten
Nederland telt 5,3 miljoen mensen met een chronische ziekte.

Geslacht, Leeftijd Aantal mensen met een chronische ziekte Aantal mensen met multimorbiditeit
  Absoluut Relatief (%) Absoluut Relatief (%)
Mannen 2.366.000 28,7 777.000 9,4
Vrouwen 2.922.000 34,7 1.086.000 12,9
0-24 jaar 522.000 10,5 37.000 0,7
25-54 jaar 1.890.000 27,3 431.000 6,2
55-64 jaar 1.055.000 48,1 390.000 17,8
65-74 jaar 898.000 62,9 427.000 29,9
75 jaar en ouder 923.000 79,1 579.000 49,6
Totaal 5.288.000 31,7 1.863.000 11,2


Stichting HungerNdThirst maakt fysiotherapie behandelingen toegankelijk voor patiënten die lijden aan de ziekte van Parkinson, Reumatoïde Artritis, Alzheimer en kanker. Er zijn overtuigende aanwijzingen dat lichamelijke activiteit een positief effect heeft op de gezondheid parameters, het verloop en sterfte bij chronische ziekten.

Stichting HungerNdThirst houdt zich bezig met:

 • Het verzorgen van gratis 1-op-1 sociale, mentale en praktische ondersteuning aan (ex)kankerpatiënten en mantelzorgers via een unieke buddy matching systeem.
 • Het verzorgen van communicatietraining aan de buddy, om een hoog kwaliteit van ondersteuning te garanderen.
 • In samenwerking met Wageningen University and Research Center op zoek gaan naar praktische oplossingen voor smaakverstoring ten gevolge van kanker en het behandelen van kanker.
 • Onderhouden van contacten met organisaties, instellingen en specialisten waarmee onze doelgroep te maken krijgt (ziekenhuizen, behandelcentra, huisartsen, verpleegkundig specialist, patiëntenverenigingen)
 • Het organiseren van ‘Sweet Treats’ in ziekenhuizen voor kankerpatiënten. ‘Sweet Treats’ zijn bedoeld als afleiding voor patiënten tijdens hun chemo behandeling. Ook kunnen patiënten tips krijgen over hoe om te gaan met een eventuele smaakverstoring.
 • Inventariseren van ervaringen van patiënten, om daarmee de ondersteuning te blijven verbeteren
 • Met elkaar in contact brengen van (ex)kankerpatiënten, en mantelzorgers, zodat zij van elkaars ervaringen kunnen leren
 • Fysiotherapeutische zorg toegankelijk maken door het bieden van financiële ondersteuning, in de vorm van vouchers.

MISSIE
Stichting HungerNdThirst voorziet in gratis 1-op-1 praktische, sociale en mentale ondersteuning aan hen die lijden aan kanker, onder behandeling zijn of kanker hebben overleefd. Ook mantelzorgers kunnen hier gebruik van maken.

Stichting HungerNdThirst zet zich in op in het behoud van ‘normale voeding’ en gaat op zoek naar praktische oplossingen voor smaakverstoring bij kankerpatiënten.

Stichting HungerNdThirst maakt fysiotherapeutische behandelingen toegankelijk voor patiënten met de kanker.

VISIE
Het creëren van ‘honey glazed memories’ voor mensen die ziek zijn, moeten het uitgangspunt vormen. Mentale ondersteuning, mobiliteit en eten & drinken zijn daar onderdeel van.

IDENTITEITSDOELEN

 • Stichting HungerNdThirst is er voor iedereen, dus onafhankelijk van type kanker, behandeling, en voor patiënten met de Ziekte van Parkinson, de Ziekte van Alzheimer, Reumatoïde Artritis.
 • Stichting HungerNdThirst werkt nauw samen met zorgprofessionals (huisartsen, verpleegkundige specialisten, oncologie specialisten, ziekenhuizen, fysiotherapeuten) om sociale, praktische en mentale ondersteuning tijdig aan te kunnen bieden aan (ex)kankerpatiënten en mantelzorgers.
 • Stichting HungerNdThirst hanteert een 90% – eis: ten minste 90% van de uitgaven dienen het algemeen nut: het bieden van sociale, praktische en mentale ondersteuning aan (ex)kankerpatiënten en mantelzorgers.
 • Stichting HungerNdThirst streeft elk jaar naar samenwerkingsovereenkomsten met andere stichtingen en organisaties die zich inzetten tegen kanker. Op deze manier blijft onze diensten voor iedereen bereikbaar.
 • Stichting HungerNdThirst bundelt individuelen initiatieven, waardoor ieder jaar een stijging van activiteiten zal plaats vinden.

ANBIWERVING VAN FONDSEN

Stichting HungerNdThirst hoopt haar doelen te kunnen verwezenlijken door fondsenwerving. Daarmee kunnen de initiatieven rondom het verzorgen van sociale, praktische en mentale ondersteuning, worden gefinancierd. Hierbij valt o.a. te denken aan:

 • Donaties/giften
 • Subsidies
 • Sponsoring
 • Organisatie van benefietgala

BEHEER VAN FONDSEN EN VERMOGEN

De gelden welke de stichting ontvangt uit hoofde van sponsorgeld, subsidie, donaties/giften en deelnamegelden aan georganiseerde activiteiten worden opgenomen op bank- en spaarrekeningen. De stichting zal deze gelden niet benutten voor de aan- en verkoop van risicodragende (bank)producten alsmede in (on)roerende zaken ter belegging.

Inkopen worden gedaan door of namens de verantwoordelijke bestuursleden na afstemming met bestuur en/of penningmeester. Uitbetaling van gemaakte kosten geschiedt door de penningmeester na accorderen van de factoor door het verantwoordelijk bestuurslid (niet de penningmeester).

De penningmeester stelt jaarlijks in samenspraak met betrokkenen een begroting op. Het bestuur stelt de begroting vast. Daarnaast stelt de penningmeester jaarlijks een jaarrekening op, bevattend in elk geval een balans en exploitatierekening. De jaarrekening alsmede de administratie wordt beoordeeld door een externe kascommissie.

De jaarrekening wordt door het bestuur vastgesteld en verantwoord op de website van de stichting.

BESTEDEN VAN FONDSEN EN VERMOGEN

CBF Erkend Goed DoelHet bestuur van de stichting wordt gevormd door vier personen: voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester. De vieren zijn verantwoordelijk voor het bestuur van de stichting. Beslissingen worden op basis van consensus genomen. Jaarlijks wordt op basis van de resultaten van het voorgaande jaar en een prognose van de te verwachten inkomsten voor het volgende jaar een begroting vastgesteld.

De stichting heeft op het moment van oprichting (25 februari 2016) geen eigen vermogen. Het eigen vermogen wordt gebruikt om liquiditeitsschommelingen op te vangen en vormt daarnaast de algemene reserve respectievelijk de bestemmingsreserve ten behoeve van de kernactiviteiten van de stichting. De bestemming van een eventueel liquiditeitssaldo wordt bepaald door het bestuur, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting.

De vele activiteiten draaien voor een belangrijk deel op de inzet van vrijwilligers. Deze ontvangen geen vergoeding.

De stichting heeft géén medewerkers in dienst, aangezien het op dit moment niet noodzakelijk is. Op het moment dat het bestuur acht dit nodig, zal dit regelt worden. Het bestuur is onbezoldigd.

De fondsen en opbrengsten vermogen worden uitsluitend besteed aan de realisatie van de doelstelling. Onder realisatie van de doelstelling wordt tevens verstaan werven van fondsen, het beheer en de administratie. Het vermogen staat ter beschikking van de realisatie van de doelstelling.

WERVING DONATEURS EN ACTIEVE VRIJWILLIGERS

Het bestuur vindt de groei van het aantal donateurs belangrijk en zal activiteiten ontwikkelen die moeten leiden tot een stabiele groei. Er komen binnen de doelgroep jaarlijks duizenden (ex)patiënten en mantelzorgers bij. Een goede informatieverstrekking, in samenwerking met onze partners (m.n. ziekenhuisinstelling, huisartsen) moet onze groeidoelstellingen realiseren. Wij zullen onze activiteiten richten op de mensen die geconfronteerd worden met kanker: (ex)kankerpatiënten en mantelzorgers.

Er is aandacht vanuit het bestuur voor regionalisatie, waardoor Stichting HungerNdThirst geografisch gezien dichter bij de doelgroep zal opereren. Wij zullen ziekenhuizen en huisartsen actief betrekken bij onze activiteiten, zij helpen 80% van de kankerpatiënten.

COMMUNICATIEMIDDELEN

De stichting benadert de doelgroep middels verschillende middelen waaronder:

 • Eigen website
 • Eigen App
 • Presentaties en lezingen bestuursleden (o.a. bij ziekenhuizen, beurzen, panelbijeenkomsten, huisartsenpraktijken)
 • Website derden
 • Presentatie-, informatie- en promotiemateriaal zoals folders en posters
 • Nieuwsbrief
 • Facebook
 • Twitter
 • Free publicity

NAMEN EN FUNCTIES VAN DE BESTUURDERS:

 • Robert S. Greene – Voorziter
 • L. de Borst – Vice voorzitter
 • R.A.G. Teunissen, Penningmeester

RECHTSVORM, INSCHRIJVING, BTW-NUMMER, BTW-IDENTIFICATIENUMMER, CONTACTGEGEVENS

Stichting HungerNdThirst is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 65442407, Conradstraat 30E, 1018 NK te Amsterdam.

Het BTW-nummer van de stichting is 656114066B01. Het BTW-identificatienummer is NL856114066B01. Contacten met de stichting verlopen via de voorzitter: Robert Simeon Greene | Conradstraat 80E 1018 NK Amsterdam | info@hungerndthirst.org.